BODY MIX
Paul Leisiwal

Groepslessen
Personal training
Wellness massage

ALGEMENE VOORWAARDEN

Bij het inschrijven als klant van Body Mix (hierna te noemen cliënt) van de onderneming Body Mix ingeschreven bij KVK te 's-Hertogenbosch onder nummer 63125862, gaat u akkoord met de onderstaande Algemene Voorwaarden.

Body Mix behoudt te allen tijde het recht om de onderstaande Algemene Voorwaarden aan te passen met of zonder berichtgeving.
De nieuwste versie van de Algemene Voorwaarden kunt u vinden op de website: www.bodymix4u.nl


ALGEMEEN
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Body Mix en de betreffende cliënt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
Afwijkingen en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts van kracht, mits en voor zover schriftelijk door Body Mix en de betreffende cliënt overeengekomen.
Het niet naleven van deze Algemene Voorwaarden kan in het uiterste geval resulteren in directe opzegging van de overeenkomst.


1 INSCHRIJVING ALS CLIËNT
1.1. De inschrijving bij Body Mix geschiedt op basis van de invulling en ondertekening van de overeenkomst. Voor personal training lessen, wordt er een intakegesprek gehouden. Het intakegesprek moet worden betaald, ook als de klant beslist geen overeenkomst aan te gaan.

(Pakketten uitgezonderd)
1.2. Degene die zich inschrijft is zich bewust dat de door hem/haar verstrekte gegevens worden opgeslagen in de administratie van Body Mix. Deze gegevens zullen zorgvuldig bewaard worden en alleen ten behoeve van de overeenkomst gebruikt worden.
1.3. Personal Training (PT) cliënten kiezen zelf wat voor soort training zij willen volgen.


2 DUUR EN BEËINDIGING VAN OVEREENKOMST
2.1. De overeenkomst gaat in vanaf de dag van inschrijving en is geldig voor bepaalde tijd zoals schriftelijk overeengekomen.


3 BETALING
3.1 Personal Training (PT)
3.1.1. Er is sprake van personal training als er maximaal één persoon traint onder begeleiding van een personal trainer. 

- De kosten van personal training worden bepaald aan de hand van het door de cliënt gekozen training / abonnement en zijn inclusief 21 procent btw.

3.2 Groepsles

3.2.1 Er is sprake van groepsles als er minimaal 3 personen trainen tot een maximum van 10 personen, onder begeleiding van een instructeur.

De kosten van een groepsles worden bepaald aan de hand van het door de cliënt gekozen abonnement en zijn inclusief 21 procent btw.

- Cliënten zullen na de training per mail een digitale factuur ontvangen voor het gekozen abonnement of de uren dat zij reeds getraind hebben.

Body Mix pland in overleg de dagen en tijden waarop er getraind wordt en kunnen minimaal 24 uur van tevoren nog gewijzigd worden door Body Mix en betreffende cliënt.

3.1.2. Betaalopties:

- Contant

- Overmaking via (mobiel) bankieren op rekeningnummer: NL19 INGB 0007 0691 35 t.n.v. Body Mix, met vermelding van het factuurnummer.

- PayPal: Paypal.me/PaLeis

Betalingen dienen te worden voldaan binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur.

Afzegging van Personal Training (PT) lessen en Groepslessen:

3.1.3. A) Als een cliënt niet komt opdagen op de afgesproken dag, locatie en tijd, wordt de les van de betreffende cliënt gewoon doorberekend.

B) Als een cliënt minimaal 24 uur van tevoren afzegt, wordt de les niet doorberekend.

C) Komt een cliënt niet trainen vind er geen restitutie plaats.

3.1.4. Cliënten die de factuur ook per post willen ontvangen, dienen dit per e-mail te laten weten aan [email protected]


4 WANBETALING

4.1. Er zullen in totaal 3 aanmaningen gestuurd worden na de verstrekking van de betalingstermijn. Na de ontvangst van een aanmaning, heeft de cliënt 5 dagen om de factuur te voldoen. In geval van wanbetaling zullen wij voor de eerste aanmaning niets berekenen. Daarna, zullen wij voor de twee volgende aanmaningen € 12,50 aanmaningskosten per keer in rekening brengen. Als na 3 aanmaningen de factuur nog niet is betaald wordt de vordering overgedragen aan een incassobureau.

De buitenrechtelijke kosten zijn conform de bij rechtspraak gehanteerde staffel kosten buitengerechtelijke incassokosten. Zij zijn opeisbaar vanaf het moment dat Body Mix de vordering uit handen heeft gegeven, ongeacht of de cliënt daarvan op de hoogte is.


5 TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

5.1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Body Mix partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

5.2. Geschillen tussen Body Mix en een cliënt zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement 's-Hertogenbosch.


6 HUISREGELS EN AANSPRAKELIJKHEID

6.1. Huisregels dienen te worden gevolgd zoals vermeld op de betreffende trainingslocatie. Het is verplicht te trainen in sportkleding en op sportschoenen. Uit hygiënisch oogpunt is het ook verplicht om tijdens de training een handdoek te gebruiken.

6.2. De cliënt verklaart bij deze gezond genoeg te zijn om gebruik te maken van de diensten van Body Mix.

(indien nodig, zijn eigen huisarts raadplegen).

6.3. De cliënt verklaart bij deze de trainingen af te leggen uit vrije wil en op eigen risico.

6.4 De cliënt verklaart Body Mix niet verantwoordelijk te stellen voor mogelijke ongevallen of andere negatieve gevolgen die zouden kunnen optreden tijdens of na het trainen.

6.5. De cliënt verklaart Body Mix op de hoogte te hebben gebracht van alle mogelijke redenen (ziekte, lichamelijk en/of psychische klachten) waardoor de risico’s die aan de trainingen verbonden zijn zouden kunnen zijn toegenomen.

6.6. De cliënt verklaart dat hij/zij zich zal houden aan de aanbevelingen die worden medegedeeld in verband met de voedingsadviezen en trainingen.

6.7. Cliënten die medicijnen gebruiken zoals bloedverdunners, bloeddrukverlagers, bloeddrukverhogers, antidepressiva, dienen dit voorafgaande aan de les dan wel tijdens het intakegesprek te melden bij Body Mix.


7 AANPASSINGEN VAN PRIJZEN

7.1. Body Mix behoudt zich het recht voor het verhogen van de tarieven.

7.2. Body Mix behoudt zich het recht voor om de trainingslocatie te wijzigen.